Strona główna Bezpieczny Kredyt Zmiany w projekcie ustawy o Bezpiecznym Kredycie 2%

Zmiany w projekcie ustawy o Bezpiecznym Kredycie 2%

Bezpieczny Kredyt 2%
Bezpieczny Kredyt 2%

Projekt ustawy o Bezpiecznym Kredycie 2% w ramach programu Pierwsze Mieszkanie został przyjęty przez Radę Ministrów. Okazało się jednak, że jego treść w nieznacznym stopniu różnie się od tego co mogliśmy poznać o tej pory.

ZMIANA SPOSOBU LICZENIA WYSOKOŚCI DOPŁAT W POCZĄTKOWYM OKRESIE DZIAŁANIA BEZPIECZNEGO KREDYTU 2%

Do momentu wejścia w życie pierwszego opublikowanej przez BGK wskaźnika średniej kwartalnej stopy procentowej przyjmować mieliśmy jego wartość w wys. 7%. Po zmianie, w przytoczonym okresie przyjmowana będzie wartość równa iloczynowi wskaźnika WIRON® obowiązującego w dniu 1 lipca 2023 r. i współczynnika 1,2.

OBOWIĄZEK ZAMIESZKANIA W NIERUCHOMOŚCI

24 miesiące od:

  • nabycia mieszkania, lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • zgłoszenia domu do użytkowania w przypadku budowy

DOPŁATY W OKRESIE KARENCJI

Z automatu nie przewiduje się dopłat w trakcie spłat samych rat odsetkowych. Jednak, jeśli raty w okresie karencji byłyby wyższa niż pierwsza prognozowana pełna rata po dopłacie, można wystąpić o dopłatę różnicy w tych ratach.
Czas karencji nie wlicza się do okresu 10 lat dopłat. Nie zwiększa się też suma wszystkich dopłat, ponieważ każda dopłata w okresie pełnych rat będzie pomniejszana o 1/120 sumy wypłaconych dopłat w okresie karencji.

DODATKOWE WYKLUCZENIE Z PROGRAMU

Posiadanie przed wnioskiem o kredyt z dopłatą innego kredytu hipotecznego na mieszkanie lub dom, którego umowa zawarta została w okresie 3 lat przed wnioskiem o Bezpieczny Kredyt 2%.

PARAMETRY KREDYTU

Warunki Bezpiecznego kredytu 2% w ramach programu Pierwsze Mieszkanie mają być nie gorsze niż standardowych kredytów oferowanych przez dany bank. Mogą być lepsze. Wcześniej była informacja, że mają być takie same.

OGRANICZENIE CELÓW KREDYTOWANIA

Kredytu z dopłatą nie będzie można przeznaczyć na zakup pozostałych udziałów w nieruchomości, w której posiadamy już udziały nabyte w efekcie dziedziczenia.

DODATKOWE PRZYPADKI UTRATY DOPŁAT

  • udostępnienie lokalu osobie, która w okresie 12 miesięcy przed kredytem prowadziła z kredytobiorcą gospodarstwo domowe
  • udostępnienie lokalu osobie będącej drugim rodzicem dziecka, jeśli przed dniem udzielenia kredytu nie prowadziła ona z kredytobiorcą wspólnego gospodarstwa domowego

– a prowadzenie przez tę osobę gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą w dniu udzielenia bezpiecznego kredytu 2% oznaczałoby naruszenie warunku braku nieruchomości mieszkalnej

  • nastąpiła zmiana sposobu oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne

DODATKOWY WYJĄTEK POZWALAJĄCY NA NADPŁATĘ KREDYTU W CIĄGU PIERWSZYCH 3 LAT

Łączna wysokość nadpłaty i zapłaconej w danym miesiącu przez kredytobiorcę raty kredytu nie przekroczyła kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty Bezpiecznego Kredytu 2%.

AKTUALIZACJA WSKAŹNIKA ŚREDNIEJ KWARTALNEJ STOPY PROCENTOWEJ

Każdy nowy wskaźnik będzie obowiązywał od 7 dnia po ogłoszeniu (wcześniej miał obowiązywać od dnia)