Strona główna kredyty hipoteczne Kto może wnioskować o RKM ?

Kto może wnioskować o RKM ?

Kredyt bez wkładu własnego – dla kogo ?

Warunki miejsca zamieszkania

Według ustawy z dnia 1 października 2021 roku, o rodzinny kredyt mieszkaniowy (RKM) może wnioskować kredytobiorca prowadzący gospodarstwo domowe:

 • na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli:

– posiada obywatelstwo polskie lub
– nie posiada obywatelstwa polskiego, a prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo, a RKM jest mu udzielany wspólnie z tą osobą.

Warunki finansowe

Rodzinny kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony jedynie w walucie polskiej, co oznacza, że klient powinien otrzymywać wynagrodzenie lub generować dochody w tej samej walucie na zasadach określanych przez wewnętrzne regulacje banków komercyjnych. Niektóre z nich dopuszczają możliwość osiągania dodatkowego dochodu w walucie zagranicznej. Chodzi o eliminowane ryzyka kursowego, które w zależności od sytuacji rynkowej złotego mogłoby wpłynąć niekorzystnie na strony kredytu.

Gwarancja udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) nie podaje minimalnej kwoty wkładu własnego, tj. wkładu jaki kredytobiorca zobowiązuje się pokryć na rzecz: nabywania prawa własności lub spółdzielczego prawa do nieruchomości, wkładu budowlanego, lub budowy domu jednorodzinnego. Oznacza to, że w stosunku do wartości inwestycji wkład własny  może wynosić nawet 0%.

Najkrótszy dopuszczalny okres kredytowania wynosi 15 lat (180 miesięcy).

Brak prawa własności, spółdzielczego prawa lub innego rodzinnego kredytu mieszkaniowego

Wnioskując o  udzielenie rodzinnego kredytu mieszkaniowego nie można posiadać prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowi sytuacja gdy w skład gospodarstwa domowego wchodzi więcej niż jedno dziecko, co zostanie opisane w dalszej części artykułu. Niedopuszczalne jest także dokonanie zbycia prawa własności w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku, tj. na rzecz:

 • grupa I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów;
 • grupa II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwa rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwa małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Warto zaznaczyć, że zasada upłynięcia 5-letniego okresu od momentu przekazania nieruchomości w formie darowizny nie została opisana dla spółdzielczego prawa. Oznacza to, że zbycie takiego prawa może się odbyć w dowolnym czasie przed złożeniem wniosku.

Dodatkowo ustawa zawiera zapis o wymagalności braku innego rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Prawo własności lub spółdzielcze prawo do jednego lokalu lub domu jednorodzinnego a liczba dzieci

Wspomniana wcześniej sytuacja, gdy w gospodarstwie domowym znajduje się więcej niż jedno dziecko upoważnia kredytobiorcę do posiadania prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego na poniższych warunkach:

 • dwoje dzieci – osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 50m2, albo
 • troje dzieci – – osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 75m2, albo
 • czworo dzieci – osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 90m2, albo
 • pięcioro albo więcej – osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Wysokość gwarancji

Gwarancja udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego ma miejsce w chwili udzielenia rodzinnego kredytu mieszkaniowego przez bank komercyjny. Warto jednak pamiętać, że nie odbywa się to samoistnie, a jedynie na zlecenie kredytobiorcy składane wraz z wnioskiem kredytowym. Wysokość części kredytu objętego gwarancją może stanowić wraz z wkładem własnym nie więcej niż 20% wartości inwestycji, natomiast minimalna kwota gwarancji musi wynosić przynajmniej 10% wydatków na nieruchomość. Warto zaznaczyć także, że maksymalna kwota gwarancji nie może przekroczyć 100tys.

Warto sprawdzić, czy wnioskowany kredyt spełni poniższe kryteria zanim przystąpi się do składania wniosku:

 1. suma gwarancji i wkładu własnego stanowi maksymalnie 20% wartości inwestycji,
 2. kwota gwarancji wynosi:
 3. minimum 10% wartości inwestycji,
 4. maksimum 100tys. złotych.

Może wystąpić również taka sytuacja, że wkładem własnym kredytobiorcy będzie grunt, na którym zostanie postawiony dom. Wartość tego wkładu także musi spełniać powyższe wymogi. Oznacza to, jego wartość powiększona o kwotę gwarancji nie mogą przekroczyć progu 20% wartości nieruchomości.

Z kolejnego artykułu dowiecie się które nieruchomości podlegają kredytowaniu na warunkach gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.